Všeobecné ustanovenia, obchodné a dodacie podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Všeobecné podmienky používania – ďalej len podmienky alebo VPP sa vzťahujú iba na vzťahy medzi Pacientom a Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti – PZS.

PZS je Zdravmatsk, s.r.o., so sídlom Hlboká 284/10, 945 01 Komárno, IČO: 45506990, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Nitra, Vložka číslo: 26494/N , DIČ: 2023039337, IČ DPH: SK2023039337 ako prevádzkovateľ webovej služby „Objednávka E-receptu na rezerváciu a prípravu výdaja liekov“ vo verenej lekárni Tabletka.

2. Pacientom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala rezerváciu prostredníctvom služby.

4. Zmluvná strana je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplní formulár služby a vyjadrí tak svoj súhlas s týmito Všeobecnými podmienkami používania služby.

5. Rezerváciou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o Pacientovi, ktorý bol doručený do lekárne.

6. Všeobecné podmienky používania bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti zmluvných strán vo svojom aktuálnom znení.

II. Rezervácia, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti rezervácie je pravdivé vyplnenie všetkých údajov formulára požadovaných pri používaní služby.

2. Všetky prijaté objednávky – rezervácie sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy medzi pacientom a PZS a sú považované za záväzné.

3. Pacient aj PZS môžu stornovať rezerváciu bezprostredne po jej odoslaní bez udania dôvodu. Tento dôvod je však vhodné uviesť aby druhá strana vedela, kde bol problém. Najčastejšie z dôvodu chyby zadaných údajov. Pripravovanú rezerváciu môže stornovať už iba lekáreň. O storno rezervácie môže pacient požiadať v zmysle platných právnych predpisov a nariadení.

4. PZS akceptuje rezerváciu zo strany Pacienta zarezervovaním predpísaných liekov v systéme eHealth alebo jeho prípravou.

5. Daňový doklad bude odovzdaný Pacientovi pri prevzatí liekov alebo tovaru.

6. Zmluvný vzťah vzniká a zaniká medzi Pacientom a PZS vytvorením rezervácie, prebratím a zaplatením objednaného – rezervovaného tovaru.

7. PZS si vyhradzuje právo dodať len dostupné lieky. V prípade nejasností môže PZS kontaktovať Pacienta a o zistených skutočnostiach ho informovať.

III. Dodacie podmienky pre lieky

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie Lekáreň Tabletka PZS. Tovar bude vyzdvihnutý Pacientom po potvrdení lekárne, že je jeho rezervácia pripravená. Lieky je možné vydať iba v lekárni Tabletka po overení totožnosti pacienta.

2. Pacient sa zaväzuje prevziať zarezervované a objednané lieky. V prípade, že Pacient si nechce vyzdvihnúť všetky predpísané lieky, musí túto skutočnosť oznámiť PZS v čo najkratšom termíne. V prípade, že si Pacient lieky neprevezme, PZS si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

IV. Kúpna cena a možnosti platby pre lieky

1. Cena za rezervované lieky a ZP nie je pre pacienta známa v čase vytvorenia rezervácie z dôvodov ich možných zmien v dôsledku pravidelných kategorizácií liekov a ZP.

2. Výšku ceny za predpísané lieky môže PZS oznámiť Pacientovi v okamihu, keď bude rezervácia pripravená na výdaj. Suma na úhradu uvedená PZS je vrátane platnej DPH.

V. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

1.Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. PZS neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe.

PZS je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

a) právo na informácie, ktoré je plnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami,

b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona, spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,

c) právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona, Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,

d) právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona, využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona, uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so Zákonom,

f) právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,

g) právo na prenosnosť osobných údajov,

h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

PZS od Pacienta môže získavať nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, rodné číslo, telefónne číslo, e-mailová adresa. Tieto sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej rezervácie.

Osobné údaje sú zašifrované a prostredníctvom zabezpečeného spojenia rozšifrované na zariadení vybraného PZS.

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto zmažeme hneď ako to bude možné.

2. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z. 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov dobrovoľne súhlasíte so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov PZS.

Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje nebudú zverejnené.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám ako sú kuriérske spoločnosti na účely doručenia a tretím stranám na základe osobitných predpisov ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad a podobne.

VII. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke PZS v momente odoslania elektronickej rezervácie s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

2. Odoslaním rezervácie Pacient bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto podmienok v znení platnom v momente odoslania rezervácie.

3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami ktoré nie sú upravené týmito podmienkami sa riadia príslušnými právnymi predpismi.

4. Všetky informácie vymenené medzi zmluvnými stranami majú dôverný charakter a sú chránené obchodným tajomstvom. V prípade porušenia dôverného charakteru alebo obchodného tajomstva je prevádzkovateľ oprávnený požadovať od porušujúcej zmluvnej strany náhradu všetkých nákladov a prípadného ušlého zisku spojených s týmto porušením. V prípade úmyselného porušenia tohto ustanovenia je prevádzkovateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 2 000 €, a to do 5 dní od takéhoto porušenia.

5. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.

6. Na ostatné, tu nešpecifikované obchodné, dodacie, reklamačné a iné podmienky sa primerane vzťahujú ustanovenia uvedené na www.zdravmat.sk.

V znení zo dňa 25.9.2020